Gebruiksvoorwaarden

Voorwoord

Lees de navolgende voorwaarden (de “Voorwaarden”) zorgvuldig door. Zij regelen uw gebruik (inclusief toegang, browsen en/of gebruik van interactieve functies) van de onderdelen van de websites van SEPTODONT NV-SA die toegankelijk zijn via www.septodont-fr.be en www.septodont-nl.be, alsmede via andere websites van SEPTODONT NV-SA of webpagina’s die toegankelijk zijn via de lokale websites van SEPTODONT NV-SA of pagina’s op sociale netwerkdiensten van derden, bestemd voor Nederlandse zorgverleners in landen waar geen lokale versie bestaat van de websites van SEPTODONT NV-SA, toegankelijk via de “Talen”-pagina of -link op de homepagina van www.septodont-fr.be en www.septodont-nl.be (de “Sites”).

In andere landen of regio’s in de wereld waar een lokale versie van de Sites bestaat, kunnen andere voorwaarden gelden.

Het gebruik van de Sites is onderworpen aan deze wettelijk bindende Voorwaarden en betekent dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn door en te handelen overeenkomstig deze Voorwaarden. Door de Sites te bezoeken en te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met het volgende.

Contact

SEPTODONT NV-SA is een Belgische naamloze vennootschap, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het adres Grondwetlaan 87, 1083, Brussel, België, geregistreerd onder nummer BE 0415.827.815.

SEPTODONT NV-SA publiceert de Sites. De publicatiedirecteur is Sandro Calay.

De Sites worden gehost door OVH, 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, France
Tel: 09 72 10 10 07
Email: hosting@ml.ovh.net

De Sites worden gehost door Media Temple, 6060 Center Drive, fifth Floor, Los Angeles, CA 90045, Verenigde Staten van Amerika. Telefoon: +1.310.841.5500

Voor vragen wordt u verzocht contact op te nemen met onze Klantenservice door het “Contacteer ons”-formulier (“Contact Us”) in te vullen.

Bindende overeenkomst

Door de Website te gebruiken en toegang te krijgen tot informatie die op de Website wordt aangeboden, erkent u dat u de volgende Voorwaarden en alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. U stemt er verder mee in dat alle andere overeenkomsten tussen u en Septodont worden vervangen en niet meer van kracht zijn. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u de Website niet gebruiken

Speciale opmerking voor onze bezoekers

De Website geeft GEEN medische of tandheelkundige adviezen, diagnoses of behandelingen. Als u medisch of tandheelkundig advies, een diagnose of behandeling nodig hebt, ga dan naar een arts of tandarts en gebruik de Website NIET voor deze doelen. Bovendien kan en zal Septodont geen behandelingen aanraden of medische of tandheelkundige adviezen over persoonlijke gezondheidskwesties geven. De inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot alle productinformatie, is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld, en mag ook niet worden gebruikt, als vervanging van professionele medische of tandheelkundige adviezen, diagnoses of behandelingen. Septodont beveelt geen specifieke tests, producten, procedures, meningen of andere informatie aan die op de Website worden vermeld en keurt deze ook niet goed. De inhoud van de Website mag niet worden gebruikt als vervanging van een professionele diagnose of behandeling. Uw toegang tot of gebruik van de Website creëert op geen enkele wijze een relatie tussen arts en patiënt of tandarts en patiënt, enige vorm van vertrouwelijke relatie of enige andere relatie die aanleiding zou kunnen geven tot verplichtingen van Septodont, zijn agenten of werknemers. Vraag altijd advies aan een gekwalificeerde gezondheidswerker als u vragen hebt over een medische of tandheelkundige aandoening. Negeer nooit medische of tandheelkundige adviezen en stel het inwinnen van medisch of tandheelkundig advies nooit uit vanwege iets dat u op de Website hebt gelezen. Bel in noodgevallen 112 voor onmiddellijke hulp.

Hoewel Wij redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie op de Website nauwkeurig is, geven Wij geen garanties over de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de informatie, gegevens of inhoud op de Website. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid of beschikbaarheid van informatie die via de Website wordt verzonden of beschikbaar wordt gesteld. Septodont noch enige bron die ons mogelijk informatie voor de Website verstrekt, is direct of indirect verantwoordelijk voor het uitoefenen van geneeskunde of tandheelkunde, het verlenen van medische of tandheelkundige diensten of het uitvoeren van behandelingen als onderdeel van de Website. De Website wordt “AS IS” (zoals ze is) geleverd, zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie. Zie het gedeelte Disclaimer van garanties hieronder voor meer informatie.

Kinderen

De Website is niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar. Door de Website te bezoeken en te gebruiken, hebt u aangegeven dat u ten minste 18 jaar of ouder bent.

Correct gebruik van de website

U gaat ermee akkoord dat u de Website zult gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke lokale, staats- en federale wetten, regels en voorschriften. Schending van het voorgaande kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van deze Voorwaarden en tot het opleggen van staats- en federale boetes en andere juridische gevolgen. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om uw gebruik van de Website te onderzoeken om (a) vast te stellen of een schending van deze Voorwaarden heeft plaatsgevonden of (b) te voldoen aan enige toepasselijke wet, verordening, juridische procedure of overheidsverzoek. U mag de Website niet gebruiken op een manier die onze servers of netwerken zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of die het gebruik en genot van de Website door een andere partij zou kunnen belemmeren. U mag niet proberen onbevoegde toegang te krijgen tot diensten, gebruikersaccounts, computersystemen of netwerken door middel van hacking, het onderscheppen van wachtwoorden of andere middelen. U stemt er verder mee in de Website niet te gebruiken om reclame te maken of iemand te verzoeken producten of diensten te kopen of te verkopen, en ook niet om iemand te verzoeken donaties van welke aard dan ook te doen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Septodont. We kunnen alle rechts- en technische middelen inzetten om schending van deze bepaling te voorkomen en deze Voorwaarden af te dwingen. Voor bepaalde delen van de Website is mogelijk een wachtwoord vereist om toegang te krijgen. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor alle handelingen of nalatigheden die plaatsvinden op uw account terwijl uw wachtwoord wordt gebruikt. Als u denkt dat iemand uw wachtwoord of account heeft gebruikt zonder uw toestemming, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen. We behouden ons het recht voor om toegang te krijgen tot informatie, inclusief maar niet beperkt tot gebruikersnamen van accounts en andere informatie, en deze openbaar te maken om te voldoen aan toepasselijke wetten en rechtmatige overheidsverzoeken.

Septodont kan internetgebruikers toestaan om deel te nemen aan discussies, chats, berichten, verzendingen, bulletinboards en dergelijke op de Website. Septodont kan dergelijke inhoud van tijd tot tijd controleren of beoordelen, maar Septodont wijst uitdrukkelijk elke verplichting daartoe af en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke inhoud. Septodont behoudt zich het recht voor (maar neemt geen verplichting op zich) om inhoud te verwijderen, te verplaatsen of te bewerken die wij, naar eigen goeddunken, onaanvaardbaar of ongepast achten, hetzij om juridische of andere redenen. Het is u niet toegestaan om onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of te verzenden of materiaal dat gedrag kan vertegenwoordigen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd, aanleiding kan geven tot civiele aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met de wet. Septodont zal samenwerken met rechtshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die Septodont verzoeken of opdragen de identiteit bekend te maken van iedereen die dergelijke informatie of materialen plaatst.

Privacy

Wij verzamelen persoonlijke informatie op de website, waarop de voorwaarden van ons Privacybeleid van toepassing zijn. Wij raden u ten zeerste aan om ons geen persoonlijke gezondheids- of gezondheidsgerelateerde informatie te verstrekken. Alle informatie met betrekking tot uw lichamelijke toestand die u vrijwillig via de Website bekendmaakt, wordt op uw eigen risico bekendgemaakt. Hoewel wij ons inzetten voor het beschermen van de privacy en vertrouwelijkheid van de informatie die u verstrekt in overeenstemming met Ons Privacybeleid, begrijpt u en stemt u ermee in dat wij niet in staat zijn bescherming te bieden tegen hackers, dieven, eerlijke fouten of onvoorzien wangedrag.

Algemeen voorbehoud

DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN AANGEBODEN “ZOALS ZE ZIJN”, MET ALLE FOUTEN EN “ZOALS BESCHIKBAAR”. SEPTODONT, ZIJN LICENTIEGEVERS EN ZIJN LEVERANCIERS WIJZEN, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, HETZIJ WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SEPTODONT, ZIJN LICENTIEGEVERS EN ZIJN LEVERANCIERS GEVEN MET NAME GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES OVER DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, GESCHIKTHEID OF TIJDIGHEID VAN DE INHOUD, SOFTWARE, TEKST, GRAFISCHE VOORSTELLINGEN, TOOLS, KOPPELINGEN OF MEDEDELINGEN DIE WORDEN VERSTREKT OP OF VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF SEPTODONT, OF OP EEN SITE OF SITES DIE ZIJN “GEKOPPELD” AAN DE WEBSITE. SEPTODONT GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE WEBSITE BESCHIKBAAR, ONONDERBROKEN, NIET-INBREUKMAKEND, FOUTLOOS OF VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZAL ZIJN. WIJ ONDERSCHRIJVEN DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN MENINGEN, ADVIEZEN OF VERKLARINGEN OP DE WEBSITE NIET EN ZIJN DAAR EVENMIN VERANTWOORDELIJK VOOR. SEPTODONT IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR UW VERTROUWEN IN DE INFORMATIE DIE U HEEFT VERKREGEN VIA DE INHOUD VAN DE WEBSITE OF HET GEBRUIK VAN EEN OP DE WEBSITE BESCHREVEN PRODUCT. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN ALLE INFORMATIE, MENINGEN, ADVIEZEN OF ANDERE INHOUD DIE BESCHIKBAAR IS VIA DE WEBSITE TE BEOORDELEN. VRAAG IN VOORKOMEND GEVAL ADVIES AAN PROFESSIONALS OVER DE BEOORDELING VAN SPECIFIEKE INFORMATIE, MENINGEN, ADVIEZEN OF ANDERE INHOUD OP DE WEBSITE.

Intellectuele eigendomsrechten en verlening

De Website bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en andere bedrijfseigen informatie, waaronder gegevens, tekst, software, foto’s, video en graphics (“Content”). Deze Content is auteursrechtelijk of anderszins beschermd en eigendom van Septodont of een derde partij die Septodont licentie of het recht heeft gegeven om dergelijk materiaal te gebruiken.

Septodont geeft u het recht om materialen die door het bedrijf op de Website zijn gepubliceerd te kopiëren, uitsluitend voor niet-commercieel en intern gebruik. Dit betekent dat u de Inhoud van de Website of een deel ervan niet mag wijzigen, publiceren, verzenden, weergeven of op enigerlei wijze exploiteren, dat u niet mag deelnemen aan de overdracht of verkoop ervan en dat u geen afgeleide werken mag maken. U mag geen datamining, robots of vergelijkbare hulpprogramma’s voor het verzamelen of uitpakken van gegevens gebruiken op de Inhoud, geen enkel deel van de Website of Inhoud framen, of de Inhoud reproduceren, herdrukken, kopiëren, opslaan, publiekelijk vertonen, uitzenden, verzenden, wijzigen, vertalen, poorten, publiceren, in sublicentie geven, toewijzen, overdragen, verkopen, uitlenen of anderszins verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Septodont. Het is u niet toegestaan mechanismen die in de Inhoud zijn opgenomen ter voorkoming van de ongeoorloofde reproductie of distributie van de Inhoud te omzeilen. In het geval dat u een toegestaan, niet-commercieel gebruik van de Inhoud maakt, dient u ervoor te zorgen dat een dergelijke kopie van de Inhoud de toepasselijke kennisgeving van auteursrecht en/of andere eigendomskennisgeving omvat.

Niets in deze Voorwaarden mag worden opgevat als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht onder een patent of handelsmerk van Septodont of een derde partij. Tenzij hierboven uitdrukkelijk anders is bepaald, mag niets hierin worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om auteursrechtelijk beschermd materiaal dat op de Website wordt weergegeven of beschikbaar is, te gebruiken of te exploiteren.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Website, geeft u, indien u ons informatie verstrekt, met inbegrip van opmerkingen, commentaar, suggesties, ideeën, notities, tekeningen, grafische voorstellingen, concepten of andere informatie, deze informatie en al uw rechten daarop gratis aan Septodont en wordt deze informatie geacht niet-vertrouwelijk te zijn en heeft Septodont geen enkele verplichting met betrekking tot deze informatie en staat het Septodont vrij om de informatie onbeperkt te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en onder anderen te verspreiden, zonder uw toestemming of enige vergoeding aan u of iemand anders. Het staat Septodont vrij alle knowhow of technieken in dergelijke informatie te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten waarin dergelijke informatie is opgenomen.

Nothing contained in these Terms shall be construed as conferring by implication, estoppel or otherwise any license or right under any patent or trademark of Septodont or any third party. Except as expressly provided above, nothing contained herein shall be construed as conferring any license or right to use or exploit any copyrighted material displayed or available Website.

Except as expressly set forth on the Website, if You submit any information to Us, including any comments, remarks, suggestions, ideas, notes, drawings, graphics, concepts, or other information, You are giving that information, and all Your rights in it, to Septodont free of charge and such information shall be deemed to be non-confidential and Septodont shall have no obligation of any kind with respect to such information and shall be free to reproduce, use, disclose and distribute the information to others without limitation, without Your consent or any compensation to You or anyone else. Septodont shall be free to use any know-how or techniques contained in such information for any purpose whatsoever including but not limited to developing, manufacturing and marketing products incorporating such information.

Koppelingen naar andere websites

De Website kan koppelingen of verwijzingen naar andere Websites bevatten. Wij beheren geen andere Websites en keuren deze niet goed en deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op die Websites. In geen geval zullen wij verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden, direct of indirect, voor enig verlies of schade veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt aan een gebruiker in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op een dergelijke externe website. We raden u aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

Beperkingen van aansprakelijkheid

UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VOOR ENIG ANDER GESCHIL MET ONS IS HET STAKEN VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN SEPTODONT, ZIJN LICENTIEGEVERS, ZIJN LEVERANCIERS OF DERDE PARTIJEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN VERMELD IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE EN GEVOLGSCHADE, PERSOONLIJK LETSEL/ONGEOORLOOFDE DOOD, WINSTDERVING OF SCHADE ALS GEVOLG VAN GEGEVENSVERLIES OF BEDRIJFSONDERBREKING) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE, HET VERTROUWEN OP VERKLARINGEN OF INFORMATIE OF INHOUD DIE DOOR DE WEBSITE WORDT VERSTREKT, OF ENIGE TEKORTKOMING IN DE NAKOMING, FOUT, WEGLATING, ONDERBREKING, EFFECT, VERTRAGING IN DE WERKING OF VERZENDING, COMPUTERVIRUS, STORING IN HET LIJNSYSTEEM, VERLIES VAN GEGEVENS OF VERLIES VAN GEBRUIK MET BETREKKING TOT DE WEBSITE OF ENIGE SITE DIE DOOR EEN DERDE WORDT BEHEERD, ONGEACHT OF DEZE IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN ONGEACHT OF SEPTODONT IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ALS U NIET TEVREDEN BENT OVER ONS, EEN VAN ONZE DIENSTEN OF DEZE VOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

Septodont kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen of aanpassen. Wijzigingen of aanpassingen worden van kracht zodra de herzieningen op de Website zijn gepubliceerd. Uw toegang tot en gebruik van de Website en het verstrekken van informatie vallen op ieder moment onder de Voorwaarden die op dat moment van kracht zijn. Indien u de Website blijft gebruiken nadat Septodont wijzigingen of aanpassingen heeft gepubliceerd, betekent dit dat u deze wijzigingen of aanpassingen accepteert. Indien u niet gebonden wenst te zijn door de gewijzigde Voorwaarden, wordt u verzocht om niet naar de Website te gaan en er geen verder gebruik meer van te maken.

Rechtskeuze en internationale bezoekers

Op deze Voorwaarden is de wetgeving van de staat New York van toepassing, zonder toepassing van de conflictenrechtelijke beginselen ervan. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de exclusieve jurisdictie voor geschillen met Septodont, of die op enige wijze gerelateerd zijn aan uw gebruik van de Website, bij de rechtbanken van de staat New York berust.

De Website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van de Verenigde Staten. Als u niet in de Verenigde Staten woont, houd er dan rekening mee dat hoewel de besproken producten wereldwijd geregistreerd kunnen zijn, ze mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar zijn en mogelijk niet door een regelgevende instantie van de overheid zijn goedgekeurd of vrijgegeven voor verkoop of gebruik met dezelfde indicaties, doseringen en beperkingen in alle landen. Handelsmerken kunnen ook variëren. U dient altijd uw arts of tandarts te raadplegen voor de meest actuele, lokaal goedgekeurde voorschrijfinformatie, aangezien de inhoud van dit document, inclusief maar niet beperkt tot alle productinformatie, alleen dient voor informatieve doeleinden.

Ingangsdatum: 8 januari 2010

Gratis registreren
1/4 Kies uw inloggegevens

Je wachtwoord moet ten minste bevatten:

8 tekens

Een cijfer en een letter

Een speciaal teken

2/4 Voer je persoonlijke gegevens in
4/4 Confirm

Gratis registreren
Meld u nu aan en krijg exclusieve toegang tot:
  • Live webinars en replays van webinars om te leren van de beste sprekers in de tandheelkunde.
  • Educatieve inhoud in verschillende formaten om uw vaardigheden te verbeteren en (nieuw) zakelijk succes te behalen.
  • Ons Voice of Customer-programma om bij te dragen aan het creëren van innovatieve producten die aan uw behoeften voldoen.
Maak een account aan
Nu aanmelden Reeds lid? Log in!
Wachtwoord vergeten?
Voer hieronder uw e-mailadres in.
We sturen je per e-mail een link om je wachtwoord te resetten.
Abonneren op onze nieuwsbrief
event conversion_sign_up + cmpEvent s7 targeting