Privacybeleid

Wereldwijd privacybeleid Septodont

Septodont besteedt de nodige aandacht aan de bescherming van uw Persoonsgegevens (zoals hierna gedefinieerd). Septodont heeft een wereldwijd privacyprogramma om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens op de juiste manier worden behandeld en beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder, indien van toepassing, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit beleid wordt uitgelegd hoe wij omgaan met Persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die wij over u hebben verkregen.

Septodont behoudt zich het recht voor om dit beleid bij te werken om te voldoen aan wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. Als u zorgen heeft over de manier waarop Septodont met uw persoonsgegevens omgaat, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming via dataprotection@septodont.com, zoals aangegeven in Sectie 11 hieronder.

1. Definities

gegevensbescherming die is aangesteld door Septodont.

“GDPR” verwijst naar de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 gedateerd op 27 april 2016.

Onder “Persoonsgegevens” wordt alle informatie of stukjes informatie verstaan waarmee u direct of indirect geïdentificeerd kunt worden.

“Beleid” betekent dit privacybeleid.

“Verwerken”, “Verwerking”, “Processen” en/of “Verwerkt” betekent elke handeling met betrekking tot Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, bewaren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door verzending of op andere wijze ter beschikking stellen, beperken of verwijderen.

“Septodont Entiteit(en)” betekent Septodont Holding en/of elke entiteit waarover Septodont Holding direct of indirect zeggenschap heeft.

“Gebruiker(s)” betekent alle huidige, vroegere en toekomstige klanten van Septodont, personen die medische bijwerkingen rapporteren in verband met Septodont-producten, sollicitanten, dienstverleners, partners, aannemers, onderaannemers, websitegebruikers, bezoekers en meer in het algemeen iedereen die in contact staat met Septodont.

“Website(s)” betekent de website www.septodont.com en elke andere website van de Septodont-entiteit of webpagina’s die toegankelijk zijn door naar de pagina of link “Talen” op de homepage van www.septodont.com te gaan.

2. Wat zijn de principes die van toepassing zijn op het verwerken van Persoonsgegevens?

Wij verwerken uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten en, met name indien van toepassing, de AVG. We verbinden ons er in het bijzonder toe om alles in het werk te stellen om:

 • Uw Persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig te verwerken;
 • Uw Persoonsgegevens voor legitieme doeleinden te verwerken;
 • Alleen Persoonsgegevens te verwerken die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn in verhouding tot die doeleinden;
 • Onmiddellijk op uw vragen, verzoeken en zorgen met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens te reageren en ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens accuraat zijn.

3. Welke Persoonsgegevens verzamelen we?

Septodont kan Persoonsgegevens verzamelen zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, andere contactgegevens, land van verblijf, IP-adres, RPPS-nummer, klantcode en alle andere Persoonsgegevens die u ons wenst te verstrekken.

Daarnaast kan Septodont Persoonsgegevens over u verzamelen, zoals details over de producten die u hebt besteld, details over uw eerdere bestellingen, gegevens over uw commerciële relatie met Septodont, factuur- en betalingsgegevens, informatie over uw gebruik van onze Website (pagina’s die u hebt bekeken, duur van uw bezoek, enz.), gegevens over eventuele incidenten die zijn gemeld over een product (toegediende behandelingen, aard van de bijwerkingen), cv (opleiding, eerdere banen), enz.

Als Gebruiker kunt u uw Persoonsgegevens op vele manieren met ons delen. U kunt uw Persoonsgegevens aan ons verstrekken:

 • direct: wanneer u contact met ons opneemt via onze Websites, wanneer u een offerte aanvraagt, wanneer u onze producten bestelt, wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, of wanneer u zich inschrijft voor een aanbieding of een enquête invult, enz.
 • of indirect: wanneer we cookies gebruiken om te begrijpen hoe u onze Websites gebruikt, wanneer we uw Persoonsgegevens ontvangen van zakelijke partners of externe dienstverleners die zijn ingehuurd om enquêtes en/of reclameboodschappen te versturen, enz.

Wanneer u een van onze websites bezoekt of contact met ons opneemt via e-mail of andere elektronische methoden (zoals het invullen van een contactformulier op een van onze websites), kunnen we op geautomatiseerde wijze informatie verzamelen met behulp van technologieën zoals cookies.

Als u heeft gesolliciteerd voor een baan bij Septodont, zullen de Persoonsgegevens in uw sollicitatie worden gebruikt en bewaard voor wervings- en andere HR-doeleinden. Neem voor meer informatie contact op met de Functionaris voor gegevensbescherming.

4. Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Septodont kan uw Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden verzamelen, onder meer om:

Zijn activiteiten uit te voeren teneinde: uw bestellingen te verwerken, u het bestelde product te leveren, onze relatie met u te beheren, aanvragen voor een product te beheren en een specifieke overeenkomst te sluiten wanneer u ons een product levert of een dienst verleent;

 • De toegang tot onze e-platforms te optimaliseren teneinde: u te identificeren en u toegang te geven tot websitediensten, uw identificatie te verwerken, het online surfen te optimaliseren en u te beschermen tegen fraude of misbruik van onze Website;
 • Onze communicatie en interacties met u te verbeteren teneinde: u onze nieuwsbrieven te bezorgen, marketingcommunicatie te sturen, een bijgewerkte opt-out lijst bij te houden indien u hebt gevraagd om niet te worden gecontacteerd, uw voorkeuren te identificeren, producten of diensten aan te bevelen die u zouden kunnen interesseren en uw ervaring te personaliseren;
 • U in staat stellen te solliciteren naar een baan teneinde: wervingsprocessen te beheren, sollicitaties van kandidaten te beoordelen en kandidaten aan te nemen;
 • Te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met het oog op: het verstrekken van een gezondheidsbewakingsverslag wanneer u ons medische bijwerkingen meldt die verband houden met onze producten;
 • Uw verzoeken en vragen te beheren teneinde: te reageren op vragen die u stelt over onze producten, u in staat te stellen uw rechten uit te oefenen in overeenstemming met dit Beleid.

5. Wat zijn de rechtsgronden voor het verwerken van Persoonsgegevens?

Septodont zal uw Persoonsgegevens verwerken op basis van ten minste één van de volgende wettelijke gronden:

 • Wanneer u duidelijk toestemming hebt gegeven voor de Verwerking van Persoonsgegevens (bijv. specifieke toestemming die is vereist voor een aanvraag of sollicitatie);
 • Wanneer de verwerking van Persoonsgegevens vereist is voor de uitvoering van een contractuele relatie tussen u en Septodont (bijv. om de uitvoering van een overeenkomst met een leverancier of zakenpartner mogelijk te maken);
 • Wanneer Septodont moet voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot bepalingen inzake gezondheidsbewaking);
 • Het is in het legitieme belang van Septodont om dergelijke Persoonsgegevens te verwerken (bijv. om ervoor te zorgen dat wij u de Website kunnen leveren, om ervoor te zorgen dat wij in staat zijn om elk incident, dat over een product wordt gemeld, te behandelen).

6. Wanneer delen we persoonsgegevens?

We kunnen uw Persoonsgegevens als volgt delen:

 • Binnen Septodont, en met elke Entiteit van Septodont die uw Persoonsgegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven.
 • Met onze vertrouwde dienstverleners, waaronder aannemers, onderaannemers, agenten, adviseurs, verkopers, leveranciers en distributeurs, die namens ons bepaalde diensten uitvoeren die nodig zijn voor de hierboven aangegeven doeleinden (marketingdiensten, hostingdiensten, databaseonderhoud, enz.).

Bovendien kan Septodont uw Persoonsgegevens delen met andere derden:

 • Om te reageren op juridische procedures van welke aard dan ook, op gerechtelijke bevelen of om uitvoeringsmaatregelen te implementeren die worden vereist door de bevoegde autoriteiten;
 • Om de rechten, het eigendommen of de veiligheid van Septodont of andere Septodont-entiteiten te beschermen en om bewijsmateriaal te bewaren zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving;
 • Om te reageren op juridische procedures van welke aard dan ook, op gerechtelijke bevelen of om uitvoeringsmaatregelen te implementeren die worden vereist door de bevoegde autoriteiten;
 • Septodont kan uw Persoonsgegevens in het geval van rapportages over gezondheidsbewaking (activiteiten inzake geneesmiddelenbewaking) – zoals vereist door de toepasselijke regelgeving – delen met gezondheidsprofessionals, derde partijen die betrokken zijn bij de commerciële exploitatie van het betreffende product, enz.
 • Voor andere doeleinden vereist door toepasselijke wetgeving of met uw voorafgaande toestemming.

Septodont verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

7. Hoe dragen we uw Persoonsgegevens over?

Als wereldwijd farmaceutisch bedrijf dat gegevens verwerkt in het kader van de normale bedrijfsvoering, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen van een land binnen de Europese Economische Ruimte naar een land buiten de Europese Economische Ruimte. Overdrachten van Persoonsgegevens van het ene land naar het andere (of van de ene geografische regio naar de andere) zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens en met toereikende waarborgen (bijv. standaard contractbepalingen van de EU).

8. Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard?

Wij stellen alles in het werk om uw Persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld (bijv. de duur van uw contract met Septodont). Bij wijze van uitzondering kunnen we uw Persoonsgegevens voor langere tijd bewaren als dit wettelijk vereist of toegestaan is en/of om te voldoen aan toepasselijke verjaringstermijnen, zoals fiscale en boekhoudkundige vereisten en/of om het bewijs van de nakoming van een verplichting te bewaren.

9. Hoe worden uw Persoonsgegevens beschermd?

Septodont streeft ernaar om uw Persoonsgegevens veilig te bewaren. We nemen diverse redelijke organisatorische en technische maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen en om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en wijziging, openbaarmaking, verlies of vernietiging.

10. Wat zijn uw rechten op Persoonsgegevens?

U kunt uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving (en in het bijzonder wanneer de AVG van toepassing is) en onder voorbehoud van beperkingen die van toepassing kunnen zijn met het oog op uitzonderingen of wettelijke vereisten of beleid, profiteert u van:

 • Een recht op toegang en rectificatie: u hebt het recht om bevestiging te krijgen of uw Persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, om toegang te krijgen tot deze Persoonsgegevens en onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens te corrigeren;
 • Een recht op verwijdering: in sommige gevallen die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om uw Persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Het recht om uw toestemming in te trekken: zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de Verwerking die is uitgevoerd vóór uw intrekking, kunt u uw toestemming voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens intrekken wanneer deze Verwerking is gebaseerd op uw toestemming;
 • Een recht om bezwaar te maken tegen de Verwerking: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens indien de Persoonsgegevens zijn verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van Septodont, met dien verstande dat uw verzoek gerechtvaardigd moet zijn door uw specifieke situatie;
 • Een recht op beperking van verwerking: in sommige gevallen die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht op de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • Een recht op gegevensoverdracht: u heeft het recht om de door u aan Septodont verstrekte Persoonsgegevens te ontvangen. Dit recht is alleen van toepassing wanneer de Verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming of op een contract en deze Verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: We raden u aan vooraf contact met ons op te nemen, maar als u gebruik wilt maken van dit recht, moet u contact opnemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

11. Hoe neemt u contact met ons op?

Als u vragen of zorgen heeft over dit Beleid of over de manier waarop Septodont uw Persoonsgegevens verwerkt, of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, zoals uiteengezet in Sectie 10 hierboven, neem dan contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming via dataprotection@septodont.com. Personen die mogelijk bepaalde andere rechten hebben volgens lokale of regionale regelgeving, kunnen ook contact met ons opnemen om die rechten uit te oefenen via hetzelfde e-mailadres.

U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres: Septodont, Data Protection Officer, 127 Boulevard Diderot – Paris 75012 – Frankrijk.

Laatst bijgewerkt: 8 maart 2021

Gratis registreren
1/4 Kies uw inloggegevens

Je wachtwoord moet ten minste bevatten:

8 tekens

Een cijfer en een letter

Een speciaal teken

2/4 Voer je persoonlijke gegevens in
4/4 Confirm

Gratis registreren
Meld u nu aan en krijg exclusieve toegang tot:
 • Live webinars en replays van webinars om te leren van de beste sprekers in de tandheelkunde.
 • Educatieve inhoud in verschillende formaten om uw vaardigheden te verbeteren en (nieuw) zakelijk succes te behalen.
 • Ons Voice of Customer-programma om bij te dragen aan het creëren van innovatieve producten die aan uw behoeften voldoen.
Maak een account aan
Nu aanmelden Reeds lid? Log in!
Wachtwoord vergeten?
Voer hieronder uw e-mailadres in.
We sturen je per e-mail een link om je wachtwoord te resetten.
Abonneren op onze nieuwsbrief
event conversion_sign_up + cmpEvent s7 targeting